1.     Naamgeving

De naam is gekozen vanuit de doelstelling: met vrouwen vanuit verschillende culturen samenwerken. De naam intercultureel duidt op het belang om te vertrekken vanuit de eigen achtergrond van de leden en te werken aan een atmosfeer waarin integratie wederzijds kan groeien. Dit betekent ook dat Vlaamse vrouwen in de groep ook willen leren van de allochtone vrouwen en dat er sprake is van wederzijdse aanpassing. De feiten leren ons echter dat de kennis van de plaatselijke gewoonten een voorwaarde is om zich hier persoonlijk te kunnen ontplooien en om eigen keuzes te kunnen maken.

De  Vrouwengroep is er ook van overtuigd dat kennis van en respect voor elkaar de beste middelen zijn om fundamentalisme en angst aan beide zijden te vermijden.

2.     Oriëntering

De vereniging is niet zuilgebonden of heeft geen specifieke ideologische oriëntatie. Men zou kunnen stellen dat ze gebaseerd is op humanistische waarden zoals respect voor het individu, maar met aandacht voor de geschiedenis en de culturele context waarin de persoon opgegroeid is.

De keuze voor samenwerking, solidariteit en het werken aan integratie is zeer uitdrukkelijk aanwezig.

3.     Historiek

De groep groeide vanuit verschillende impulsen:

 

·        het praktisch bezig zijn met interculturele projecten en met zorg voor nieuwkomers door enkele personen in Herent

·        de behoefte om te werken aan meer openheid bij de plaatselijke bevolking. in Herent. Op politiek vlak is extreem-rechts er nog niet sterk maar in bepaalde middens en buurten. groeit de angst voor minorisering. en de xenofobie.

·        De zorg voor meer kansen, op ontmoeting voor de nieuwkomers in de gemeente.

·        Ook contacten tussen de maatschappelijke werkster van het Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW en enkele personen met interesse voor een onthaalgroep, stimuleerden tot een concrete werking.

 

Er werd gestart in september 2001 met bijeenkomsten van vrouwen. Aanvankelijk waren er 2 bijeenkomsten per maand. Omdat er echter veel vrouwen deelnemen aan Nederlandse lessen of andere opleidingen volgen, werd vrij snel overgeschakeld naar maandelijkse bijeenkomsten.

4.     Doelgroep

De doelgroep bestaat uit vrouwen die in de asielprocedure zitten, reeds erkend zijn of een afwijzing hebben gekregen en wachten op een beslissing van de Raad van State of op het antwoord op de vraag naar regularisatie. Als secundaire doelgroep zijn er de vrouwen die mee willen werken voor zorg en ontmoeting....

De keuze voor werken met vrouwen gebeurde bewust. Vrouwen zorgen praktisch voor het gezin en zij zijn zeer geïnteresseerd aan contacten die het gezin ten goede komen. In wetenschappelijke studies blijkt ook dat vrouwen aandacht hebben voor het behoud van identiteit én voor integratie in de plaatselijke gemeenschap. Zij bevinden zich voortdurend in een gespleten situatie waarin belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Door kontakten aan te bieden kunnen zij hun keuzes motiveren, bijsturen en toetsen aan de ervaring van lotgenoten en van autochtonen.

In de socialisatie van kinderen spelen moeders een zeer grote rol. Het is belangrijk om die rol te ondersteunen door informatie en uitwisseling. De meeste vrouwen komen uit culturen waarin de grootfamilie een ondersteunende rol heeft. Die familie vervangen kan niet, maar men kan wel proberen om een dragend netwerk te bieden voor de vrouwen en families die dit wensen.

5.     Doelstellingen

In de historiek werden de doelstellingen reeds gedeeltelijk beschreven. Globaal gezien kan men stellen dat men probeert om de mogelijkheden tot integratie te verbeteren, zowel aan de kant van de allochtonen als aan de kant van de nieuwkomers.

 

·        Het scheppen van mogelijkheden tot ontmoeting en communicatie voor vrouwen. Tussen nieuwkomers zijn vlotte contacten ook niet zo. evident Zij komen soms uit gebieden waar door oorlogen of historische rivaliteiten vooroordelen en angst gegroeid zijn. Traumatische gebeurtenissen uit het eigen verleden kunnen pas verwerkt worden als de ergste onveiligheidsgevoelens getemperd zijn.
De persoonlijke kontakten kunnen er toe leiden dat men gaandeweg het vertrouwen in de omgeving herstelt of versterkt.

·        Elke nieuwkomer komt vanuit een problematische situatie. Voor de verwerking van het verleden is het belangrijk dat men kan leren communiceren in een niet-bedreigende en niet-sanctionerende omgeving. Vrijwilligers hebben een discretieplicht en ze vertellen aan de officiële instanties alleen datgene waar de vluchteling mee akkoord is.
De Vlaamse vrouwen die meewerken stellen weinig directe vragen maar luisteren aandachtig. Tijd "verliezen" is een essentieel onderdeel van de rol als vrijwilliger.

·        De uitwisseling van praktische informatie over gewoonten, voeding, school, gezondheid, enz.

De vrouwen die hier reeds langer zijn hebben eigen netwerken met belangrijke info voor de nieuwkomers. Zij herkennen de vragen waar nieuwkomers mee moeten leren omgaan. Vlaamse vrouwen kunnen dan weer info geven over de samenleving hier.

·        De integratie van nieuwkomers in bestaande Herentse verenigingen bevorderen. Hiervoor wordt informatie gegeven door de verenigingen zelf en de  Vrouwengroep probeert dan door het persoonlijk aanspreken nog extra te motiveren voor deelname aan het verenigingsleven.

ü      De verenigingen KAV en KWB organiseren speciale activiteiten voor de vluchtelingengezinnen, b.v.:het Sinterklaasfeest.

ü      De uitnodiging voor vluchtelingen op activiteiten van verenigingen (met brief, persoonlijk) zoals op de brunch van KAV en KWB.

ü      De  Vrouwengroep komt financieel tussen in de kosten wanneer vluchtelingen lid. willen worden van Herentse verenigingen.

·        De toetreding van vluchtelingen tot bestaande netwerken en voorzieningen via de Belgische of allochtone leden van de  Vrouwengroep. Dit is belangrijk voor praktische oplossingen zoals het vinden van werk, van een woning, van meubels enz.

·        Naar de lokale overheid en de Herentse bevolking wil de  Vrouwengroep meewerken aan een klimaat van interesse en vertrouwen waardoor de kansen. op wederzijds respect en leren van elkaar, groeien.

6.     Activiteiten

 

·        De samenkomsten, meestal één keer per maand, met een activiteit zoals koken uit verschillende culturen, bloemschikken, werken met klei enz.. Deze activiteit wordt sedert midden 2003 georganiseerd in de bejaardentehuis “de Hemelboom”. De bejaarden participeren actief aan de activiteiten en de vluchtelingvrouwen geven advies en ondersteuning.

 

·        De samenkomsten in het Hannah-huis. Tijdens de activiteiten met bejaarden gaat praktisch alle aandacht naar de bejaarden. Daarom werd besloten om tussentijds samen te komen met de  Vrouwengroep zodat er dan meer tijd en aandacht is voor elkaar.

 

·        De verkoop van tweedehands- en nieuwe kleding en huislinnen. Deze activiteit is door het O.C.M.W. overgenomen.

 

·        De organisatie van culturele en ontspanningsactiviteiten voor de gezinnen zoals bezoek aan Brussel, Brugge, Ardennen, Planckendael... De deelnemers betalen een eigen bescheiden bedrage, de kas betaalt bij voor de autobus. De keuze van de activiteiten gebeurt in de groep.
Het doel van deze activiteiten is:

ü      Ontspanning en ontsnapping bieden want de asielvragers leven in constante stress.

ü      België leren kennen.

ü      Een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming over migranten en allochtonen. Als groep ondervinden we zeer positieve reacties.

 

·        De Belgische vrouwen werken persoonlijk en meestal achter de schermen mee om praktische oplossingen te vinden voor de problemen. Hiervoor wordt actief samengewerkt met het LOI en met verenigingen zoals KAV en KWB.

 

·        De medewerking aan interculturele activiteiten in de gemeente en in de omgeving.

·        De stimulering van informele kontakten tussen allochtonen en autochtonen. Door de leden van de Vrouwengroep wordt er veel op huisbezoek gegaan en men probeert de kennissenkring van de allochtonen te vergroten.

 

·        De bemiddeling en ondersteuning bij juridische of administratieve formaliteiten. Dit is geen specifieke rol, maar we gaan graag in op vragen.


7.     Organisatie

De vereniging is zeer informeel georganiseerd. De planning. gebeurt in het begin van een werkjaar door alle aanwezigen samen. Er is een vlotte samenwerking met de MW van het lokaal Opvanginitiatief en met verenigingen voor volwassenenvormingswerk. Er zijn echter geen structurele bindingen.

De Belgische vrijwilligers volgen vorming in het Trefpunt Integratie en in het Vlaams Minderhedencentrum.

Contactinformatie

adres:

Interculturele Vrouwengroep Herent

p.a. Hannah-huis

Mechelsesteenweg 361

3020 Herent

 

verantwoordelijke:

Leni Creuwels, tel. 016 23 85 74, e-mail: leni.creuwels@hannah.be

(april 2004, bijgewerkt nov. 2009)