Inleiding

Om wiskundige uitdrukkingen correct toegankelijk te maken werd in 1975 de zgn. Notaert- of Woluwecode ingevoerd in het Vlaamse wiskunde-onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.
Deze code is gebaseerd op de Marburg-code en werd gemeenschappelijk voor Nederland en Vlaanderen ontwikkeld, in samenwerking met de Neder-landse wiskundige (en blinde) Gerrit van der Mey. Ze beschrijft hoe ruimtelijk afgebeelde formules (zoals gebruikelijk voor wiskunde) gelineariseerd kunnen worden en welke brailletekens hiervoor gebruikt worden. De Notaert-handleiding kan hier gedownload worden.
Sedert de invoering van dit systeem is er heel wat veranderd in het onderwijs en volgen bijna alle leerlingen met een visuele beperking hun opleiding in het gewone onderwijs. Voor de didactische begeleiding (en daarmee ook voor het aanleren van braille) werden de GON-begeleiders ingezet.
Specifiek voor het wiskunde-onderwijs, is echter herhaaldelijk gebleken dat de op gedrukt braille gebaseerde Woluwecode te complex is voor leerkrachten die maar af en toe een blinde leerling in de klas hebben. Ook voor slechtziende leerlingen, wordt er meer heil verwacht van een leesbare, tekst-gebaseerde codering. In navolging van de ons omliggende landen, waar deze stap ook gezet werd, heeft de Werkgroep Wiskundebraille van de VLOR een dergelijke lineaire code in overleg met alle GON centra afgesproken. Deze code is verder in dit document de “Vlaamse Wiskunde Code (VWC)” genoemd.

Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan de uitwisselbaarheid met de Braille Woluwecode. Alleen op deze manier is ook de voorgestelde softwarematige oplossing voor het onderwijs zinvol, nl. een omzetting in reële tijd tussen de drie vormen van dezelfde wiskundige uitdrukking (de grafische, de lineaire en de Woluwecode).

De actuele versie van de handleiding (v6.1b, december 2013) beschrijft deze Vlaamse Wiskundecode. Er zijn nu telkens twee handleidingen:
a) met brailletekens
b) zonder brailletekens

Achtergrondinformatie

Download de actuele versies (v6.1b) van de handleidingen

Stand van zaken  (juni 2016)

De VWC code is uitgebreid gecontroleerd en evoluties worden opgevolgd via regelmatige werkvergaderingen van de VWC-code kerngroep.

Sensotec ontwierp het softwareprogramma Sensomath (www.sensotec.be) als een add-on modulde bij Microsoft Word. Hierbij werd de automatische omzetbaarheid tussen grafische formules, braille (Notaert-Woluwecode) en de VWC aangetoond, een must voor gebruik in het geïntegreerd onderwijs.

De firma Integra ontwikkelde een wiskunde softwarepakket met omzettingen in reële tijd, Math4All genoemd. Hierbij wordt een server gebruikt zodat een internetverbinding nodig is. MathML wordt als tussentaal ingezet en de grafische voorstellingen worden binnen de browser (op basis van MathML) gegenereerd. Conversies en opslag gebeuren in de "cloud". Math4All werd in het schooljaar 2015-2016 uitgebreid getest.

Sinds het schooljaar 2012-2013 wordt VWC gebruikt door de Vlaamse GON-diensten en ook aangemaakt door de productiecentra Transkript en Brailleproductiecentrum Leuven. Via regelmatig overleg wordt de code af en toe bijgewerkt. Vandaar de nieuwe versies (zie hierboven)

opmerkingen/aanvullingen: Jan  Engelen

Andere beschikbare documenten

  • VLOW-tabel: overzicht brailletekens gebruikt bij weergave Vlaamse Wiskundecode

  • Braille fonts (Truetype versies)

                    voorbeeld 6 punts braillefont

                    voorbeeld achtpuntsbraillefont

                    kopie uit de Unicode tabel voor braille

UNICODE codering (overzicht in PDF-formaat): U2800.pdf

-